تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن
تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن

شرکت ایش بیلن ارس در سال 1397 با هدف تولید و عرضه تجهیزات و ماشین آلات صنعت فرودگاهی درمنطقه آزاد ارس ثبت و فعالیت خود را آغاز نمود .

با توجه به تجارب بیش از یک دهه هییت مدیره شرکت در صنعت فرودگاهی، محصولات با هدف گذاری اقتصادی و کارایی و کیفیت جهت کاربری در فرودگاههای کشور عرضه گردید.

اولین محصولات شرکت بادنمای فرودگاهی و جاورب FOD بوده و در حال حاضر بیش از 40 تنوع محصول کاربردی سطوح پروازی از جمله سیستم روشنایی باند توسط شرکت ارائه می گردد.

شرکت ایش بیلن ارس در سال 2021 بعد از مذاکرات فشرده با یکی از شرکتهای مطرح صنعت هوانوردی جهانی، موقق به اخذ نمایندگی و همچنین پارتنری با شرکت EMA گردید.

این شرکت به عنوان مطرح ترین شرکت تولید تجهیزات فرودگاهی در ترکیه و همچنین یکی از شرکتهای مطرح در سطح جهانی با استانداردهای متعدد فرودگاهی میباشد.

شرکت ایش بیلن ارس از اواسط سال 1401 با عنوان شرکت فناور فرودگاهی در پارک علمی و فناوری استان آذربایجان شرقی مستقر هست.

گواهینامه ها و استانداردها :

گواهی استاندارد ایش بیلن
گواهی استاندارد 5
گواهی استاندارد ایش بیلن
گواهی استاندارد 4
گواهی استاندارد ایش بیلن
گواهی استاندارد 3
گواهی استاندارد ایش بیلن
گواهی استاندارد 2
گواهی استاندارد ایش بیلن
گواهی استاندارد 1

تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن

هواپیما , تجهیزات , تجهیزات هواپیما , قطعات , قطعات هواپیما , قطعات هوائی , قطعات هوایی , تجهیزات هوائی , تجهیزات هوایی , فرودگاه , تجهیزات فرودگاه , فرودگاهی , تجهیزات فرودگاهی , جاده فرودگاه

جاده فرودگاهی , خلبان , خلبانی , تجهیزات خلبان , تجهیزات خلبانی , مسافرتی , مسافرت , صنعت فرودگاهی , ماشین آلات , ماشین آلات فرودگاهی , منطقه آزاد ارس , منطقه آزاد , منطقه ارس

تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن

محصولات فرودگاهی , محصولات فرودگاه , محصولات هواپیما , محصولات هوائی , محصولات هوایی , پرواز , پروازی , قطعات پرواز , قطعات پروازی , صنعت پروازی , سیستم هواپیما , سیستم هوایی

سیستم فرودگاهی , سیستم روشنایی , سیستم روشنایی فرودگاهی , سیستم روشنایی فرودگاه , صنعت هوانوردی , هوانوردی , تجهیزات هوانوردی , قطعات هوانوردی , هوانوردی جهانی

تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن

محصولات جهانی , تجهیزات فرودگاهی در ترکیه , تجهیزات فرودگاهی ترکیه , تجهیزات ترکیه , صنعت فرودگاهی ترکیه , صنعت هوائی ترکیه , صنعت هوایی ترکیه , صنعت هوانوردی ترکیه , هوانوردی ترکیه

صنعت ترکیه , استانداردهای فرودگاهی , استانداردهای هوائی , استانداردهای هوایی , استانداردهای پروازی , استانداردهای پرواز , استاندارد پرواز , استاندارد پروازی , استاندارد هواپیما , هواپیما استاندارد

تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن

هواپیمای استاندارد , محصولات استاندارد , تجهیزات استاندارد , استاندارد ترکیه , استاندارد هوائی ترکیه , استاندارد هوایی ترکیه , استاندارد پروازی ترکیه , استاندارد پروازی جهانی , استاندارد جهانی

استاندارد هوائی جهانی , استاندارد هوایی جهانی , استاندارد هوایی جهان , استاندارد پروازی جهان , استاندارد فرودگاهی جهان , استاندارد جهانی فرودگاهی , شرکت فناور فرودگاهی , فناور فرودگاهی

تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن

فناوری فرودگاهی , فناوری فرودگاه , فناوری هواپیما , فناوری هوائی , فناوری هوایی , استان آذربایجان شرقی , هواپیما آذربایجان شرقی , تجهیزات آذربایجان شرقی , محصولات فرودگاهی تبریز

تجهیزات فرودگاهی تبریز , تجهیزات فرودگاهی در تبریز , تجهیزات هوائی در تبریز , تجهیزات هوائی تبریز , تجهیزات پروازی در تبریز , تجهیزات پروازی در تبریز , فرودگاه تبریز , صنعت هوائی تبریز

تجهیزات فرودگاهی ایش بیلن , هواپیما , تجهیزات , تجهیزات هواپیما , قطعات , قطعات هواپیما , قطعات هوائی , قطعات هوایی , تجهیزات هوائی , تجهیزات هوایی , فرودگاه , تجهیزات فرودگاه , فرودگاهی , تجهیزات فرودگاهی , جاده فرودگاه

جاده فرودگاهی , خلبان , خلبانی , تجهیزات خلبان , تجهیزات خلبانی , مسافرتی , مسافرت , صنعت فرودگاهی , ماشین آلات , ماشین آلات فرودگاهی , منطقه آزاد ارس , منطقه آزاد , منطقه ارس

محصولات فرودگاهی , محصولات فرودگاه , محصولات هواپیما , محصولات هوائی , محصولات هوایی , پرواز , پروازی , قطعات پرواز , قطعات پروازی , صنعت پروازی , سیستم هواپیما , سیستم هوایی

سیستم فرودگاهی , سیستم روشنایی , سیستم روشنایی فرودگاهی , سیستم روشنایی فرودگاه , صنعت هوانوردی , هوانوردی , تجهیزات هوانوردی , قطعات هوانوردی , هوانوردی جهانی

محصولات جهانی , تجهیزات فرودگاهی در ترکیه , تجهیزات فرودگاهی ترکیه , تجهیزات ترکیه , صنعت فرودگاهی ترکیه , صنعت هوائی ترکیه , صنعت هوایی ترکیه , صنعت هوانوردی ترکیه , هوانوردی ترکیه

صنعت ترکیه , استانداردهای فرودگاهی , استانداردهای هوائی , استانداردهای هوایی , استانداردهای پروازی , استانداردهای پرواز , استاندارد پرواز , استاندارد پروازی , استاندارد هواپیما , هواپیما استاندارد

هواپیمای استاندارد , محصولات استاندارد , تجهیزات استاندارد , استاندارد ترکیه , استاندارد هوائی ترکیه , استاندارد هوایی ترکیه , استاندارد پروازی ترکیه , استاندارد پروازی جهانی , استاندارد جهانی

استاندارد هوائی جهانی , استاندارد هوایی جهانی , استاندارد هوایی جهان , استاندارد پروازی جهان , استاندارد فرودگاهی جهان , استاندارد جهانی فرودگاهی , شرکت فناور فرودگاهی , فناور فرودگاهی

فناوری فرودگاهی , فناوری فرودگاه , فناوری هواپیما , فناوری هوائی , فناوری هوایی , استان آذربایجان شرقی , هواپیما آذربایجان شرقی , تجهیزات آذربایجان شرقی , محصولات فرودگاهی تبریز

تجهیزات فرودگاهی تبریز , تجهیزات فرودگاهی در تبریز , تجهیزات هوائی در تبریز , تجهیزات هوائی تبریز , تجهیزات پروازی در تبریز , تجهیزات پروازی در تبریز , فرودگاه تبریز , صنعت هوائی تبریز